Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Více informací

I. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

1. Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení objednatelovy objednávky prodávajícím.

2. Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Tím se vylučuje použití nákupních podmínek, pokud nejsou výslovně prodávajícím akceptovány.

3. Za akceptaci se nepovažuje mlčení dodavatele k (byť opětovnému) dojití návrhu nákupních podmínek dodavateli. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí za přijatelné nejpozději v okamžiku přijetí zboží kupujícím.

4. Součástí kupní smlouvy jsou i obchodní zvyklosti zavedené mezi stranami, nejsou-li v rozporu s obsahem kupní smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek.

5. Změny nebo doplňky smlouvy vyžadují pod sankcí neplatnosti písemnou formu a přísliby zástupců vyžaduji písemné potvrzení dodavatele, jinak dodavatele nezavazují.

6. Veškeré nabídky prodávajícího jsou zásadně nezávazné, pokud je prodávající výslovně neprohlásí za závazné.

7. Ústní nebo písemné ujednání, učiněná před podpisem kupní smlouvy oběma stranami a týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy, se stávají neplatnými, pokud nebyla do kupní smlouvy zahrnuta nebo pokud nejsou v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

8. Nesplní-li kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinnosti, může dodavatel trvat na jejím splnění, nebo může odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním objednatelova závazku.

9. Podklady připojené k nabídkám slouží pouze jako informace pro kupujícího a musí být na požádání prodávajícího vráceny zpět.

 

II. CENY

1. Dohoda o ceně je považována za podstatnou podmínkou, bez níž (nebo alespoň bez dohody o způsobu stanovení ceny), kupní smlouva nenabude platnosti.

2. Všechny ceny zboží platí při opuštění firmy dodavatele („Ex Works“) a nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení, naložení na dopravní prostředek, přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.

3. Odpis pohledávek probíhá v pořadí, které je v souladu s uskutečněnými dodávkami.

4. Je-li požadována dodávka nad objednané množství, je dodavatel oprávněn požadavku kupujícího nevyhovět, nebo zboží dodat a vyfakturovat cenu platnou v den dodání.

5. Požadované balení (nebo balení považované kupujícím za nutné) musí dodat kupující, nebo je účtováno prodávajícím za cenu vlastních nákladů a přiměřeného zisku. U případného vyúčtování poplatku za použití je třeba baleni (bedny) poslat zpět v dobrém stavu do čtyř týdnů bez nároku na úhradu nákladů včetně dopravného.

6. Náklady na obaly a náklady na balení jsou hrazeny kupujícím. Použité obaly a fixační materiály se vracejí jen v případě, že je to výslovně ujednáno.

7. Pro dodávky do zahraničí jsou nutné zvláštní dohody a kupující není oprávněn bez dohody s prodávajícím vyvážet zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, ani samostatně, ani ve spojení s jinými výrobky, a to ani prostřednictvím třetích osob. Splnění této povinnosti ze strany odběratelů kupujícího je kupující povinen ve vztahu k nim smluvně zabezpečovat. Škodu vzniklou porušením povinností podle tohoto článku je kupující povinen dodavateli uhradit v plném rozsahu.

8. V případě, že po potvrzení dodávky nastane zvýšení cen nebo mezd nebo jiné zvýšení nákladů, je dodavatel oprávněn odpovídající způsobem dohodnutou cenu zvýšit.

 

III. PŘECHOD NEBEZPEČÍ

1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody na zboží okamžikem jeho převzetím od dodavatele.

2. Zpozdí-li se převzetí zboží z jakéhokoliv důvodu, přechází na kupujícího nebezpečí poškození nebo ztráty předmětu kupní smlouvy okamžikem odeslání oznámení kupujícímu o připravenosti zboží k odběru.

 

IV. DODÁVKA

1. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2. Odchylky dodaného množství od množství objednaného jsou přípustné do výše 5%, a to jak ve vztahu k celkovému množství, tak i k jednotlivým dílčím dodávkám. Fakturovat a platit je však možno pouze zboží skutečně dodané.

3. Dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky se vztahují na dobu odběru zboží z podniku prodávajícího a platí jen přibližně. Jejich porušení dodavatelem není závažným (podstatným) porušením smlouvy.

4. Prodávající je povinen připravenost dodávky k odběru na požádání kupujícího potvrdit. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních povinností kupujícího.

5. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodu vyšší moci, zejména nedostatku energie či surovin, stávce, výluce, úředním opatřením nebo zpožděním či výpadku subdodávek. Trvají-li překážky déle než jeden měsíc nebo dojde-li k zastavení provozu v podniku dodavatele nebo jeho subdodavatelů nebo k dlouhodobějším výjimečným událostem, které jsou mimo vůli dodavatele, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6. Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, jsou-li prodávajícím akceptovány, prodlužují přiměřeně sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky objednatele na změnu jakosti výrobků, je s tím spojeno právo dodavatele na eventuální cenovou úpravu. Prodávající je v takovém případě zbaven odpovědnosti za vady, k nimž došlo v důsledku nestandardních technologického postupu v zájmu zajištění požadavků zákazníka.

7. Dostane-li se dodavatel do prodlení s dodávkou delšího než jeden měsíc, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy jen po marném uplynutí jím stanovené přiměřené (nejméně však čtrnáctidenní) dodatečné lhůty.

8. Nemůže-li dodavatel splnit smlouvu kvůli zaviněným okolnostem na své straně, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy jako při nepodstatném porušení povinností dodavatele.

9. Je-li stanovena lhůta k odběru, není prodávající zavázán k dodávkám po jejím marném uplynutí, zvláštní výzva objednateli k dodatečnému splnění povinnosti odebrat není povinností dodavatele.

10. Objednatel není oprávněn požadovat náhradu škody v souvislosti s nesplněním orientační dodací lhůty prodávajícím. Eventuální škoda vzniklá objednateli zaviněným porušením povinností prodávajícího mu bude kompenzována ve formě smluvní pokuty ve výši 0,5 % za každý celý týden zpoždění, nejvýše však 5 % z kupní ceny zpožděné dodávky. Zaplacení smluvní pokuty zprošťuje prodávajícího povinnosti dodat kupujícímu zpožděnou a sankcí pokrytou část dodávky.

11. Za prodlení kupujícího se splněním povinnosti odebrat zboží je prodávající oprávněn bez újmy na ostatních svých eventuálních nárocích (zejména nároku na úhradu nákladů uskladnění a nároku na náhradu škody v celé výši) účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny neodebraného zboží za každou započatý týden prodlení.

 

V. ZÁRUKA A RUČENÍ

1. Předmět plnění musí mít jakost podle požadavku kupujícího v platně uzavřené kupní smlouvě, jinak podle příslušné technické normy, resp. vlastnosti obvyklé u příslušného druhu zboží. Strany mohou sjednat v kupní smlouvě odchylky od běžné jakosti s omezenou i neomezenou platností a odchylku od standardní jakosti promítnou do cenového ujednání.

2. Reklamace množství nebo zjevných jakostních vad zboží je kupující povinen u prodávajícího uplatnit nejpozději do pěti kalendářních dnů po převzetí dodávky, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Reklamace se považuje za včasnou, je-li v poslední den lhůty odeslána prodávajícímu.

3. Prokážou-li se jako odůvodněné nedostatky kvality zboží (k nimž patří také nedostatek v záruční listině uvedených zaručených vlastností) do 6 měsíců od přechodu odpovědnosti za vznik škody, provede prodávající podle své volby opravu nebo náhradní dodávku. Kupující je oprávněn požadovat při nezdařené opravě nebo náhradní dodávce podle své volby slevu z ceny nebo zrušení smlouvy.

4. Prodávající neposkytuje záruku za kvalitu použitého zboží, dodaného kupujícímu s jeho souhlasem, resp. vědomím. 

 

Záruka na stroje:

Záruční práva kupujícího předpokládají, že tento splnil standardním způsobem svoji povinnost na povinnou údržbu stroje a příslušenství dodaného se strojem.

V případě, že je dodávka vadná, nebo že nesplňuje dohodnuté parametry, pak je povinností dodavatele ihned provést nápravu ve formě úpravy na dodávaném předmětu. V případě, že nedojde k odstranění vad, má kupující právo na odstoupení od smlouvy nebo slevu z ceny. Vzhledem k produktům třetích stran a vadám v materiálech je odpovědnost dodavatele omezena na výsledek řízení o náhradě škody, které bude vedeno vůči subdodavateli produktu třetí strany. Nemůže být převzata odpovědnost za přirozené opotřebení nebo porušení na předmětu dodávky. Jakákoliv odpovědnost prodávajícího je vyloučena v případech provedení změn neodsouhlasených prodávajícím nebo nesprávného uvedení do provozu na předmětu dodávky vykonaných kupujícím nebo třetími stranami bez předchozího schválení dodavatelem.. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat vrácení předmětu dodávky do místa svého výkonu podnikání k provedení potřebných úprav. V případě, že se zjistí, že požadavek na reklamaci není oprávněný, budou náklady spojené s touto reklamací vyúčtovány kupujícímu. Pokud nebude uvedeno dále jinak, všechny další reklamace kupujícího – na jakémkoliv podkladě – jsou tímto vyloučeny. Prodávající tedy není povinen nahradit škody, které jsou v přímé souvislosti s prodejem dodaného zboží, ale nikoliv s fyzickým poškozením dodaného zboží; především nenese odpovědnost za škody vzniklé snížením zisku nebo zásahem do majetku kupujícího. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za škody vzniklé úmyslně nebo hrubou nedbalostí. V případě, že předmět dodávky nevyhoví ve splnění dohodnutých parametrů, je dodavatel odpovědný za náhradu škod dle ust. § 2913 a násl. z.č. 89/2012 Sb.., vyplývajících z nesplnění závazků.  Uvedené se ale netýká stavu, kdy se důvod ujištění týká pouze důvodu vyhovění smlouvě a ne rizika vzniku jakýchkoliv následných škod způsobených vadami. Délka trvání doby záruky je 6 měsíců od přechodu odpovědnosti za vznik škody. Uplynutím této doby zanikají práva vyplývající ze záruky a záruční doba se týká také všech oprav vad, do doby, kdy další nároky již nemohou být vzneseny.

Podmínkou vznesení nároku vyplývajícího ze záruky jsou služby pravidelné údržby předmětu dodání a dokumentace popisující jejich vykonání. Nároky na uplatnění záruky budou vyloučeny v případech, kdy se tyto týkají náhradních dílů nebo příslušenství, které nebyly dodány dodavatelem, a jako výsledek činnosti, kdy nebylo postupováno v souladu s technickými a technologickými pokyny a doporučeními sdělenými dodavatelem.

Záruka na software:

Jak je uvedeno v ustanoveních dodavatelů software, nejsou kupující oprávněni, v případě, že po určité době zjistí v softwaru výskyt vad, vznést nároky založené pouze na irelevantní odlišnosti od dohodnuté kvality, nebo založené na neopakovatelných softwarových chybách. V případě, že se ukáže nutnost aktualizace hardware pro provoz nového software, pak jsou náklady na rozšíření kapacity hardwaru neseny uživatelem systému požadujícím jeho úpravu.

 

VI. PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ

1. Podmínkou splnění povinnosti dodat je bezpodmínečná solventnost kupujícího. Obdrží-li dodavatel po uzavření smlouvy informace, z nichž vyplývá, že záruka obchodního úvěru ve výši vyplývající ze smlouvy není nesporná, je dodavatel oprávněn požadovat platbu předem, nebo jistotu, a nebo (pokud je dohodnut jiný způsob platby než platba v hotovosti) požadovat platbu v hotovosti, nebo odstoupit od smlouvy či plnění své povinnosti odmítnout a požadovat náhradu škody z nesplnění.

2. Totéž platí, objeví-li se skutečnost, které připouštějí pochybnosti o solventnosti objednatele, jako např. zvlášť závažné zhoršení jeho majetkových poměrů, zastavení plateb, konkursní nebo vyrovnávací řízení, vstup firmy do likvidace, nepříznivé změny vlastnických a účastnických poměrů a pod..

3. Prodávající může dále využít práva podle čl. VI., odst. 1, jestliže objednatel zřídí zástavní právo k zásobám, pohledávkám nebo ke koupenému zboží, nebo je poskytne jako jistotu pro jiného věřitele, nebo pokud ani přes upomínky neplatí splatné faktury.

 

VII. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

1. Až do splnění všech s dodávkou spjatých nároků prodávajícího vůči kupujícímu si prodávající vyhrazuje vlastnictví k dodanému zboží.

2. Je-li dodané zboží spojeno s jinými předměty, postupuje kupující ke dni uzavření kupní smlouvy své právo na vydání, vlastnické, resp. spoluvlastnické právo ke smíšenému předmětu nebo k novému předmětu na prodávajícího a s řádnou obchodní péčí pro něj smíšený nebo nový předmět uschovává.

3. Kupující není oprávněn zboží pod vlastnickou výhradou dále zcizovat, ani s ním jinak disponovat (zastavovat nebo ručit tímto zbožím třetím osobách) není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

4. Při prodeji zboží pod výhradou vlastnictví třetím osobám je kupující povinen vyhradit si vůči ním vlastnické právo. Veškeré pohledávky, náležející mu z dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu, postupuje předem prodávajícímu k jejich zajištění a je povinen o tom informovat své dlužníky. Prodávající je oprávněn postoupené pohledávky inkasovat.

5. Jsou-li pohledávky prodávajícího splatné, je kupující povinen inkasované částky uložit odděleně a ihned odvést prodávajícímu. Kupující musí dodavateli sdělit ihned zásahy třetích osob do zboží podléhajícího vlastnické výhradě nebo do odstoupených pohledávek. Eventuální náklady při zakročení hradí prodávající.

6. Při nedodržení platebních podmínek, při podání návrhu na zahájení vyrovnávacího nebo konkurzního řízení, při zastavení plateb a při likvidaci firmy zaniká právo kupujícího prodat zboží spadající pod výhradu vlastnictví a inkasovat výše uvedené pohledávky postoupené prodávajícímu. Prodávající je v tomto případě oprávněn převzít zboží do své dispozice. Učiní-li tak prodávající, má toto jednání prodávajícího účinky odstoupení od smlouvy, jen když to prodávající jasně a výslovně prohlásí.

7. Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí jdou k tíži kupujícího. Kupující je dále v tomto případě povinen na požádání prdávajícího oznámit výše uvedené sjednané postoupení vlastnických práv a pohledávek dotčeným třetím osobám a poskytnout prodávajícímu informace potřebné k uplatnění jeho práv vůči kupujícímu a vydat potřebné podklady.

8. Prodávající je oprávněn připsat si ve svůj prospěch zboží vzaté zpět na základě výhrady vlastnictví a místo účetní hodnoty může vyúčtovat cenu platnou v den vrácení nebo cenu, které by mohl dosáhnout při zamýšleném použití či prodeji, přičemž náklady prodeje jdou v každém případě k tíži kupujícího.

 

VIII. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

1. Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.

2. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění subdodávek, dopravních podnikových poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností dodavatele) je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout kupujícímu náhradu škody.

3. Kupující může od prodávajícího požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se prodávající bezodkladně nevyjádří, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do této doby uskutečněno, nemůže kupující odmítnout.

 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Není-li placeno zálohově, v hotovosti nebo cenným papírem, je prodávající povinen vystavit fakturu při podpisu kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak.

2. Faktura bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:

a) označení faktury a její číslo

b) firmu, sídlo a IČ prodávajícího a kupujícího

c) číslo objednávky (kupní smlouvy), podle které bylo plněno a/nebo číslo dodacího listu

d) předmět dodávky a den jejího splnění

e) úplné označení peněžního ústavu a účtu, na které má být placeno

f) cenu za jednotku množství a další cenné náležitosti

g) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti

h) celkovou fakturovanou částku

i) daňovou doložku

3. Kupující je oprávněn vrátit fakturu pro závady v jejím obsahu nebo formě. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

4. Faktury je nutno uradit bez prodlení do 14 dní po datu fakturace. Pokud není písemně ujednáno jinak.

5. Platby provedené před splněním dodávky nejsou závdavkem, jehož zřeknutí se by opravňovalo k odstoupení od smlouvy, ale jsou dílčími platbami na účet celkové kupní ceny.

6. Kupující není oprávněn zadržovat platby. Zápočet je přípustný pouze s pravomocně stanovenou nebo nespornou pohledávkou kupujícího za prodávajícím.

7. Při podstatném zhoršení majetkových poměrů kupujícího a při prodlení kupujícího s placením jakékoliv pohledávky prodávajícího je prodávající oprávněn prohlásit všechny své současné pohledávky za okamžitě splatné  a požadovat zaplacení. Prodávající může zadržet v takových případech i dosud nesplněné dodávky ze všech kupních smluv, aniž to znamená porušení smlouvy nebo vznik práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy.

8. Prodávající má za podmínek uvedených v odstavci 7 též právo odstoupit od existující smlouvy po předchozím upozornění a po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty k zaplacení. To neplatí, jestliže kupující poskytne dostatečné jištění. Odstoupí-li prodávající od smlouvy pro nezaplacení splatné pohledávky kupujícím, je kupující povinen nahradit mu všechny v souvislosti s tím vzniklé škody a náklady.

9. U plateb neprovedených včas může prodávající, bez dotčení jiných jemu náležejících práv, požadovat náhradu škody vzniklé prodlením v plné výši, nejméně však ve výši obvyklých úroků a provizí, které jsou požadovány bankami, zejména příslušnou bankou prodávajícího.

10. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání částky na bankovní účet prodávajícího nebo stvrzeným přijetím hotovosti. Platby šekem nebo směnkou jsou považovány za uhrazené teprve připsáním předmětné finanční částky na bankovní účet prodávajícího.

11. Kupující je povinen plnit své peněžité závazky vůči prodávajícímu buď přímo jemu nebo podle jeho písemných pokynů prostřednictvím jím určené banky, popř. osobě vybavené řádnou plnou mocí prodávajícího pro určitý případ.

12. Prodávající si při neexistenci předchozí výslovné dohody vyhrazuje rozhodnutí, zda v jednotlivých případech bude akceptovat směnky, šeky a jiné poukázky. Náklady na diskontování a inkaso jsou k tíži kupujícího, není-li v potvrzení objednávky stanoveno jinak. Všechny platební prostředky tohoto druhu jsou přijímány jen v zájmu spolehlivého splnění peněžitého závazku kupujícího.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Místem plnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy je sídlo prodávajícího.

2.Veškeré spory, vzniklé v budoucnu mezi prodávajícím a kupujícím, či jejich právními nástupci, a to ze všech právních vztahů, plynoucích ze smlouvy či práv a povinností, které mají trvat i po zániku závazku smlouvou zřízeného, budou na základě rozhodčí doložky ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. b) zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů rozhodovány jediným rozhodcem Mgr. Ing. Milanem Sochorem, advokátem, Divadelní 6, 602 00 Brno. Rozhodce bude spory rozhodovat podle právního řádu České republiky. Řízení před rozhodcem bude ústní a neveřejné a rozhodčí nález, který vydá, bude nepřezkoumatelný bez možnosti podat proti němu opravný prostředek a soudně vykonatelný. Ustanovení článku X/2 platí i po skončení účinnosti uzavřené smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od uzavřené smlouvy některou ze stran či oběma stranami.

3. Právní neúčinnost jednotlivých částí kupní smlouvy nezprošťuje objednatele povinností a práv z celé smlouvy. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

4. Práva kupujícího ze smlouvy nejsou bez eventuálního předchozího souhlasu prodávajícího přenosná.

Partneři